•  
 •  

izvodi iz zapisnika Saveta MZ 2015

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 27. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 08.01.2015. godine sa početkom u 20,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Grče M., Tarana N., Marković B.G., Doroškov N., Petrović R.,Perović V., Lukić I., Ružić B. ,Kapelan R., Gavranić N.

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog plana za 2015.godinu;
4. Izveštaj sa BADNjEG DANA
5. Usvajanje predloga komisije za dotacije i donošenje odluke o raspodeli dotacija za 2015. godinu;
6. Tekuća pitanja.

1.
Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.
2.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.
3.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. upoznaje Savet sa načinom funkcionisanja Gradske Uprave i načina na koji nameću način izrade finansijskog plana koji oni urade i pošalju Savetima na usvajanje koji oni ne mogu da izmene.

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio finansijski plan za 2015.godinu.

4.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. izveštava Savet da je organizacija Badnjeg Dana prošla vrlo dobro i da je selo dobilo sve pohvale.
Član Gradske Uprave Gavranić N. je pohvalio organizaciju Badnjeg Dana.

5.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Perović V. I član komisije za dotacije upoznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ i da je komisija na osnovu prošle godine predlaže da dotacije budu raspoređene kao i prošle godine osim da se KUD-u uvećaju sredstva na 150.000,00 din.

RED.
BROJ Naziv Mesne Organizacije Iznos
1. Srpska Pravoslavna Crkvena Organizacija „KLEK“ 800.000,00 din.
2. MO Savez Invalida Rada-KLEK 35.000,00 din.
3. Lovačko Društvo „Begej“-KLEK 90.000,00 din.
4. DVD „KLEK“-Klek 200.000,00 din.
5. MO Asocijacija Žena-KLEK 30.000,00 din.
6. KUD „KLEK“-Klek 150.000,00 din.
7. KUD „Arhaik“-Klek 25.000,00 din.
8. SUBNOR „KLEK“-Klek 35.000,00 din.
9. MO Penzionera-Klek 35.000,00 din.
UKUPNO: 1.400.000,00 DIN.

RED.
BROJ Naziv Sportske Organizacije Iznos
1. Odbojkaški Klub „Klek Srbijašume“-Klek 670.000,00 din.
2. Ženski Odbojkaški Klub „Klek Srbijašume“-Klek 670.000,00 din.
3. Omladinski Fudbalski Klub „KLEK“-Klek 660.000,00 din.
4. Karate Klub „KLEK“-Klek 300.000,00 din.
5. KAF „Vitezovi“-Klek 100.000,00 din.
6. Košarkaški Klub „KLEK“-Klek 200.000,00 din.
UKUPNO: 2.660.000,00 din.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog komisije za dotacije.

6.
LD „BEGEJ“ – Klek se obratilo sa molbom za dotaciju u iznosu od 15.000,00 din. Za put za Trebinje.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je odobrio dotaciju u iznosu od 15.000,00 din.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno doneo odluku o plaćanju duga za novogodišnju rasvetu u ulici Save Kovačevića i izradu novih tribina.
Potpredsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“ Providžalo M. Je izneo probleme sa kojima se susreću sugrađani sela: izgradnja kapele, mašine koje ostavljaju nesavesni građani ispred kuća, veliki broj pasa lutalica i sugeriše da bi se mogla napisati knjiga o borcima koji su živeli i žive na teritoriji Mesne zajednice „Klek“.
Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,30 časova.

Zapisničar:                                                    Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:
Ćapin Strahinja                                                                         Stajić Goran

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 29. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 08.04.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Tarana N., Marković B.G., Grče M., Oro M.

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ; 
3.Donošenje odluke za davanje saglasnosti SBB-u;
4. Informacija o nastvku izgradnje fekalne kanalizacije;
5. Tekuća pitanja.

1.
Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.
2.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.
3.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje Savet da jedina Mesna zajednica koja još nije dala saglasnost je naša i da bi trebalo izaći u susret SBB-u i dati im saglasnost. Oni će vući svoju mrežu uglavnom po postojećim banderama i gde ne budu bili u mogućnosti da postave na posojeće postaviće svoje bandere. Njihovo obećanje je da će nam pomoći oko postavke video nadzora.

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je doneo odluku o davanju saglasnosti SBB-u.

4.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. obaveštava Savet da je bio pozvan direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ koji je sprečen da dođe na ovu Sednicu. Predlaže da se za neku narednu Sednicu pozovu gradonačelnik Zrenjanina i direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“. Verovatno će Klek dobiti sredstva iz naftne rente odakle će se finasirati nastavak izgradnje fekalne kanalizacije u naselju i potisni vod od šljunkare do brodogradilišta.
5.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. obaveštava Savet da su u toku izrada projektne dokumentacije za ulice Maje Benderaća, Radovana Šakotića i deo Spasoje Spajića.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Grče M. Predlaže da se na deponiji napravi bedem do kanala koji bi štitio kanal od bacanja smeća u njega. Da se napiše proglas da se ne baca svašta na deponiju.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ nalaže da komisija za komunalna pitanja utvrdi gde su kritične tačke što se tiče kanala i vode u selu.
Potpredsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Providžalo M. Apeluje na Savet da se i ove godine organizuju „DANI KLEKA“ i da to bude tradicija.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. izlaže problem kontejnera za pet ambalažu.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ imenuje Providžalo M. i Bokić P. da razgovaraju sa nekim ko bi mogao redovno da prazni kontejnere za pet ambalažu.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. obaveštava Savet da je tender za izgradnju trotoara oboren i da će se sa izgradnjom trotora odložiti do daljnjeg.
Sekretar Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin S. Obaveštava Savet da su anketni listići za izradu monografije Kleka odštampani i određeni broj već podeljen i popunjen. Da treba potpisati ugovor o delu sa autorom monografije.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ je odlučio jednoglasno da se potpiše ugovor.
Član Nadzornog odbora Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Oro M. je uputila pismo gde je iznela problem koji je imala sa vađenjem repe. I postavila je pitanje da li je član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. postupao po nalogu Saveta ili ako nije da joj se objasni po čijem. Moli Savet Mesne zajednice „KLEK“ da joj odgovori pismeno da bi mogla da zaštiti svoja prava i nadohnadi štetu koja je nastala.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ će odgovoriti na pismo na sledećoj Sednici Saveta Mesne zajednice „KLEK“.

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,50 časova.

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:
Ćapin Strahinja                                                                                   Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 30. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 04.06.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Providžalo M., Tarana N., Marković B.G., Petrović R., Kapelan R., Ružić B., Grče M., Oro M.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Organizacija manifestacije „DANI KLEKA 2015“;
 4. Usvajanje Izveštaja Finansijskog poslovanja Mesne zajednice „KLEK“ za 2014. godinu;
 5. Donošenje Odluke o izabiru najpovoljnije ponude za izradu dokumentacije za asfaltiranje tri ulice u Kleku;
 6. Tekuća pitanja.

 

 

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Sekretar Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin S. upoznaje Savet sa programom manifestacije „DANI KLEKA 2015“

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je usvojio predloženi program manifestacije „DANI KLEKA 2015“.

 

 

 

4.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje Savet sa finasijskim poslovanjem Mesne zajednice „KLEK“.

-Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio izveštaj finansijskog poslovanja Mesne zajednice „KLEK“ za 2014.godinu.

 

5.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ćapin D.  upoznaje Savet sa izradom projekata za ulice Maje Benderaća, Radovana Šakotića i deo ulice Spasoje Spajića.

Ponude za izradu projekata za asfaltiranje ulica su podneli:

 1. DOO „SAŠA-INŽINjERING“ na iznos od 528.000,00 din sa PDV-om;
 2. „BANAT INŽENjERING“ na iznos od 430.000,00 din. sa PDV-om;
 3. „BANAT PUT“ na iznos od 390.000,00 din. sa PDV-om.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je izabrao najpovoljniju ponudu „BANAT PUT“ – a od 390.000,00 din. sa PDV-om.

6.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Kapelan R. postavlja pitanje oko daljeg finansiranja izgradnje fekalne kanalizacije.

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ćapin D. obaveštava Savet da će nastavak finansiranja i sklapanja ugovora sa građanima preuzeti JKP „Vodovod i kanalizacija“- Zrenjanin i da će se najverovatnije i dalje nastaviti sa plaćanjem priključaka.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ružić B. Postavlja pitanje kopanja kanala koji su započeti a nisu završeni.

-VDP „Srednji Banat“ – Zrenjanin radi na kopanju kanala na glavnoj ulici, a dobili su i posao da kopaju kanal u slepom delu ulice Spasoje Spajića kojim će se rešiti plavljenje bašta i dvorišta.

 

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje Savet sa pismom koje je uputila član Nadzornog odbora Oro M. i daje odgovor na pismo.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. u ime Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je odgovorio na pitanje koje je postavljeno u pismu da Savet Mesne zajednice „KLEK“ sa incindentom koji se desio nema nikakve veze i da nema  ingerencije nad radom poljočuvarske službe i da se pismeno odgovori članu Nadzornog odbora Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Oro M.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Petrović R. obaveštava Savet da će se u narednom periodu u gradu Zrenjaninu održati „IGRE BEZ GRANICA“ i da nam je organizacioni odbor IGARA uputio zahtev za učešće na igrama, ali za učešće bi se trebalo uplatiti 30.000,00 din. i sugeriše Savetu da je možda bolje da se ta sredstva ostave za turnire koje Mesna zajednica „KLEK“ organizuje.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je zauzeo stav da trenutno nismo u finansijskoj mogućnosti da učestvujemo u „IGRAMA BEZ GRANICA“

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ćapin D. poziva sve članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da dođu na Godišnju Skupštinu DVD „KLEK“-a koja će se održati 06.06.2015.sa početkom u 19,00 časova.

 

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ružić B.obaveštava Savet da se u ponedeljak u KOLARČEVOJ ZADUŽBINI održava HERCEGOVAČKA AKADEMIJA povodom obnove hrama u Prebilovcima i da ima još karata za zainteresovane.

 

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ćapin D. obaveštava Savet da smo dobili ponudu za izradu reklamnog displeja na kome bi obaveštavala građane o temperaturi, datumu, vremenu i nekim obaveštenjima koje bi Mesna zajednica „KLEK“ postavljala.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Petrović R. obaveštava Savet da bi trebalo za sledeću Sednicu Saveta pripremiti organizaciju turnira u odbojci, malom fudbalu, košarci.

 

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 19,55 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 31. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 23.06.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Providžalo M., Perović V., Petrović R., Kapelan R., Doroškov N., Grče M.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Organizacija manifestacije „DANI KLEKA 2015“;
 4. Tekuća pitanja.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je doneo ODLUKU da se za manifestaciju „DANI KLEKA 2015“ da dotacija u iznosu od 150.000,00 dinara.

4.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“je na predlog komisije za dotaciju jednoglasno usvojio novu ODLUKU o dotacijama na iznos od  5.000.000,00 dinara.

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,05 časova.

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                                             Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 32. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 02.07.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Providžalo M., Lukić I., Žuža R., Ilić V., Tarana N., Oro M., Perović V., Bokić P., Kapelan R.,Ružić B., Grče M.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Izveštaj sa manifestacije „DANI KLEKA 2015“;
 4. Organizacija turnira u malom fudbalu, odbojci i košarci;
 5. Usvajanje rebalansa finansijskog plaba za 2015.godinu;
 6. Tekuća pitanja.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje Savet sa svim dešavanjima u toku manifestacije „DANI KLEKA 2015“ i iznosi zadovoljsto zbog dobre organizacije i dobrog odziva sugrađana koji su imali pozitivne komentare.

Ilić V. ispred organizacionog odbora manifestacije „DANI KLEKA 2015“ je izneo utiske sa manifestacije koji su pozitivni, jedina stvar koja je pokvarila malo utisak celokupne manifestacije je loše vreme na koje nismo mogli uticati i da je stvorena loša slika oko dodele nagrade đaku generacije, razlog zbog čega je došlo do zabune je loša komunikacija između organizatora, škole i porodice đaka generacije.

Direktorica O.Š. „Jovan Dučić“ Žuža R. je iznela Savetu da informacija oko dodele nagrade je potekla od porodice đaka, a ne od školskog odbora.

Ilić V. Obaveštava Savet da je došlo do greške, jer tehnički nije bilo moguće pribaviti propusnice za bazen jer je bio vikend.

Član Nadzornog odbora Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Oro M. iznosi stav da se u buduće organizacija oko manifestacije digne još viši nivo.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Perović V. Je pohvalio organizaciju manifestacije „DANI KLEKA 2015.“ i da su utisci ljudi sa strane koji su bili u selu jako pozitivni.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. je pohvalio organizaciju manifestacije „DANI KLEKA 2015“ i da su gosti pohvalili selo. Samo je greška što se ranije nije uigralo sa direktorom bazena i nije dobijena propusnica na vreme.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio izveštaj sa manifestacije „DANI KLEKA 2015″

 

4.

Organizacija turnira u odbojci, fudbalu i košarci za 2015.godinu će se održati u periodu od 20.07. do 23.08. 2015. i to:

Turnir u bič voleju od 20.07.do 26.07. 2015. organizator OK „KLEK SRBIJAŠUME“

Turnir u malom fudbalu od 27.07.do 16.08.2015. organizator OFK „KLEK“

Turnir u košarci od 17.07.do 23.07.2015. organizator KK „KLEK“

Sredstva potrebna za organizaciju ovih turnira iznose 240.000,00 dinara, raspoređena na sledeći način:

Turnir u bič voleju 90.000,00 dinara

Turnir u malom fudbalu 100.000,00 dinara

Turnir u košarci 50.000,00 dinara

 

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo ODLUKU o dodeli sredstava u iznosu od 240.000,00 dinara za organizaciju turnira.

5.

Na predlog Gradske uprave grada Zrenjanina, odeljenja za budžet i finansije da je neophodno povećati dotacije na 5.000.000,00 dinara.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“jednoglasno je doneo ODLUKU o rebalansu finansijskog plana za 2015.godinu.

 

6.

 

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Kapelan R.je postavi pitanje koliko je izvesno da se teren za tenis asfaltira.

-Ulica Maje Benderaća će se asfaltirati do kraja nedelje, pa će se možda stvoriti uslovi za asfaltiranje teniskih terena.

-Predlog Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da ako se stvore uslovi za izgradnju trotoara u selu da se urade ulice Maje Benderaća i Dragice Pravice na mestima gde ne postoje.

-Obećanje Grdaske uprave da će se fekalna kanalizacija završiti do kraja 2015.godine.

 

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Grče M. obaveštava Savet da će se radovi na kopanju kanala u ulici Save Kovačevića privesti kraju do kraja meseca i da će se trebati izvršiti plaćanje u iznosu oko 900.000,00 dinara, da su iz sredstava grada obezbeđena sredstva za još kopanje kanala i njihovo saniranje u ulici Spasoje Spajića i Petra Drapšina i rešavanje problema kvarta u slepom delu ulice Spasoje Spajića.

Predlog Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da se na ulazima u ulice Blagoja Parovića i Nikole Ljubibratića stave ograde, pošto su krilni zidovi niski.

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. iznosi nezadovoljstvo u organizaciji promocije knjige „HERCEGOVCI- SRPSKI RATNI DOBROVOLjCI“ koja je bila 19.06.2015. Jako mali odziv građana i članova Saveta gde je bilo pet predavača.

Potpredsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Providžalo M. obaveštava Savet da je bio problem u roku koji smo dobili za organizaciju.

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. iznosi Savet da postoji mogućnos da se dovede Mirna Gavrilović da upozna i obuči MESNE ORGANIZACIJE kako da konkurišu kod viših nivoa vlasti za sredstva koja će im omogućiti kvalitetnije funkcionisanje i doneti neke korisne stvari za selo. Da se obaveste sve organizacuje na teritoriji Mesne zajednice „KLEK“ da kad bude gostovanje obavezno prisustvuju.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ će podržati organizaciju podučavanja mesnih organizacija oko konkurisanja za sredstva kod viših nivoa vlasti.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Perović V. Uviđa da je potpisan ugovor sa ZZ „AGRO-KLEK“-om ali da se nije nista pokrenulo sa mrtve tačke.

U toku su izrade projekata i idejnih rešenja za deo iza Doma kulture i rekonstrukcije samog Doma.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,10 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 33. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 02.09.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Tarana N., Petrović R., Perović V., Kapelan R.,  Lukić I., Grče M., Tajdić G.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Izveštaj sa turnira u bič voleju, malom fudbalu i košarci;
 4. Donošenje Odluke za rekultivaciji degradiranog zemljišta „STARA BARA;
 5. Donošenje Odluke o udruživanju sredstava Mesne zajednice „KLEK“ i JKP

„Vodovod i kanalizacija“ – Zrenjanin;

 1. Tekuća pitanja.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Petrović R. izneo je da je turnir u bič voleju portekao dobro, da je učestvovalo 26 ekipa, pretežno pionira, da su sredstva odobrena od Mesne zajednice „KLEK“ utrošena uglavnom na nagrade. Turnir je dobro propraćen medijiski.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. je izneo da je turnir u košarci bio pomeren zbog loših vremenskih uslova i da je počeo 28.8.2015. Na turniru je učestvovalo 9 ekipa kadeta iz okolnih mesta pored ekipa iz Kleka. Utisak je da je turnir dobro propraćen i da je sklopljeno dosta novih  prijateljstava dece koja su učestvovala na turniru. U sklopu turnira je održana javna interaktivna radionica na temu zdrave ishrane  i ishrane sportista, bili su pozvani svi sportski radnici na teritoriji Mesne zajednice „KLEK“. Turnir je bio propraćen medijski. Sredstva odobrena od Mesne zajednice „KLEK“ utrošena uglavnom na nagrade.

Izveštaj sa turnira u malom fudbalu nije iznet pošto su izostali organizatori. Utisak je da je turnir bio dobro poseće i da ga treba održavati i dalje.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je usvojio izveštaje sa turnira.

 

 

4.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Ćapin D. upoznaje članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ sa detaljima oko konkurisanja kod AP „Vojvodine“ za sredstva  za rekoltivaciju degradiranog zemljišta „Stara bara“ za koje nam je potrebna nova Odluka.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo Odluku za rekultivaciju degradiranog zemljišta „Stara bara“.

5.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“  sa ovom tačkom Dnevnog Reda i pozdravlja direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“-Zrenjanin Gorana Tajdića kojeg je zamolio da upozna članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“  sa detaljima nastavka izgradnje fekalne kanalizacije.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“-Zrenjanin Tajdić G.iznosi detalje oko finansiranja izgradnje  fekalne kanalizacije, da je AP „Vojvodina“  2012. godine prestala da finansira izgradnju. U ugovoru za izgradnju fekalne kanalizacije za Mesnu zajednicu „KLEK“ je naveden način finansiranja izgradnje i to AP „Vojvodina“ sa 60%, Grad Zrenjanin sa 20% i Mesna zajednica „KLEK“, odnosno građani sa 20 % sredstava. Pošto su se stekli uslovi i prikupilo dovoljno sredstava od uplata građana i jednim delom od Gradske Uprave za nastavak izgranje, raspisana je Javna nabavka i izabran najpovoljni izvođač. Potrebna je još Odluka Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da bi se sredstva udružila i prenela JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Zrenjanin kako bi se platio avan i tako započeli radovi na završetku izgradnje fekalne kanalizacije u Kleku. Mesna zajednica „KLEK“ više neće potpisivati ugovore za fekalnu kanalizaciju već će se to verovatno raditi u JKP „Vodovod i kanalizacija“- Zrenjanin. Početak radova na izgradnji fekalne kanalizacije planiran je za 15.9.2015. u zavisnosti od vremenskih uslova, a  da će se oko 25.9.2015. početi sa izgradnjom voda koji će spajati fekalnu kanalizaciju iz Kleka sa kanalizacijom u Zrenjaninu, tako da ako vremnski uslovi dozvole kompletna fekalna kanalizacija u naseljenom mestu Klek će biti završena do kraja godine. Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“- Zrenjanin ističe da će se vršiti naplata otpadne voda gde god je prošla fekalna kanalizacija i postoji tehnička mogućnost za priključenje.

Ako bude viška sredstava od uplate građana utrošiće se uz dogovor sa Mesnom zajednicom na rekonstrukciju vodovodne mreže i sl.

Na pitanja članova Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da li će postojati neke  olakšice za građane koji nisu u mogućnosti da plaćaju priključenje na fekalnu kanalizaciju, da im se izađe u susret i budu oslobođeni plaćanja, direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“-Zrenjanin  Tajdić G. je odgovorio da će se uzeti socijalna karta i po tome regulisati naplata priključka.

Direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“-Zrenjanin Tajdić G. izveštava članove Saveta da je u planu i programu da se naseljeno mesto Klek priključi na sistem zdrave pijaće vode, a da kako sad stvari stoje do toga neće doći zbog velikih troškova i da će se posle ispitivanja verovatno za svako naseljeno mesto izgraditi mini fabrika zdrave pijaće vode.

Direktoru JKP „Vodovod i kanalizacija“-Zrenjanin Tajdić G. je predočeno da je u Kleku pokradeno oko 20 pumpi za fekalnu kanalizaciju i da su radnici  JKP „Vodovod i kanalizacija“-Zrenjanin  uz revers odneli oko 20 pumpi, koje su bile u magaciju Mesne zajednice „KLEK“.

 

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo ODLUKU o udruživanju sredstava sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Zrenjanin.

 

6.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. obaveštava članove Saveta da se nastavlja sportsko leto u Kleku sa humanitarnim turnirom u šutiranju trojki u organizaciji Košarkaškog Kluba „KLEK“ koji će se održati 11.9.2015. Sredstva prikupljena od turnira će se pokloniti OSNOVNOJ I SREDNjOJ ŠKOLI „9. MAJ“ – Zrenjanin za izgradnju dnevnog boravka.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Perović V. iznosi članovima Saveta Mesne zajednice „KLEK“ problem oko plaćanja popravke prozora u sali u iznosu od 50.000,00 dinara koji treba rešiti i moli Savet Mesne zajednice „KLEK“ da bar polovinu troškova plati.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je odobri plaćanje popravke prozora u iznosu od 25.000,00 dinara.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,16časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 34. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 23.09.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Petrović R., Kapelan R., Ružić B., Doroškov N., Žuža R., Bokić R., Narančić Ž., Pavlović M., Pavličević M., Ilić V., Zvekić N.

DNEVNIM  REDOM:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ „KLEK“;
 3. Iznalaženje rešenja za molbe koje su sugrađani uputili Savetu MZ „KLEK“;
 4. Organizacija crkvene slave;
 5. Tekuća pitanja.

 

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. zahteva dopunu Izveštaja sa 33. Sednice Saveta Mesne zajednice „KLEK“ i to:

U delu izveštaja sa turnira u košarci:

– na mestu gde se u izveštaju pominje broj ekipa koji je učestvovao na turniru u košarci dopuni   sa  još 8 ekipa seniora,

– i da  se doda da je utrošeno 48.000,00 din. na majice.

U delu koji se odnosi na pitanja direktoru JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Zrenjanin

 • Da se doda pitanje Člana Saveta Bokić P. da li je moguće da ako pretekne para od uplate građana za izgradnju fekalne kanalizacije da se ta sredstva usmere na socijalno ugrožene koji nemaju mogućnost da plate učešće u izgradnji fekalne kanalizacije.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik uz dopunu sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje prisutne Članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ i predstavnike mesnih organizacija sa molbama sugrađana koje su upućene Savetu.

 1. Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje prisutne Članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ i predstavnike mesnih organizacija sa molbom Anđelke Zoranović koja ima problem sa dugom za struju u iznosu od 580.000,00 dinara.

Predlog Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je da se kroz mesne organizacije inicira prikupljanje novčane pomoći, pošto Mesna zajednica „KLEK“ po Zakonu nema pravo da daje socijalnu pomoć na bilo koji način.

 • Predsednica Asocijacije žena Bokić R. iznosi svoje mišljenje da će to jako teško ići jer je asocijacija žena već na sličan način prikupljala sredstva za neke sugrađane i da je jako teško prikupiti toliku novčanu pomoć, ali podržava predlog.
 • Predsednik Udruženja Invalida Rada Pavlović M. je izneo da je njegovo udruženje prikupljalo novčanu pomoć za neke sugrađane i da je takođe bilo jako teško prikupiti veću sumu novca, ali takođe podržava predloge Saveta.
 • Predsednik Mesne organizacije penzionera Papić N. Takođe podržava predloge Saveta i predlaže da se održi sastanak svih mesnih organizacija gde će se formirati grupe koje će zaći kroz selo i prikupljati novčanu pomoć.
 • Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. predlaže da se sugrađani obaveste putem plakata da će se u narednom periodu prikupljati sredstva i da će to obavljati članovi mesnih organizacija.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio sve predloge za pomoć Anđelki Zoranović, nakon čega su predstavnici mesnih organizacija napustili Sednicu Saveta Mesne zajednice „KLEK“.

 1. Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje prisutne Članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ sa molbom Radojice Lazića u kojoj on potražuje novčanu nadohnadu za posao koji je radi za Mesnu zajednicu „KLEK“.

– Na osnovu razgovora sa radnicima Mesne zajednice „KLEK“  koji su  bili zaposleni u periodu kada je Radojica Lazić bio angažovan na čišćenju snega na groblju utvrđeno je da je njemu isplaćena nadohnada za posao koji je radio, pošto je radio jedan dan za koji mu je isplaćena dnevnica, potom mu je rečeno da više ne dolazi, ali on je nastavio da dolazi na groblje i ništa nije radio.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno odbio molbu Radojice Lazića za novčanu nadohnadu.

 

 1. Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje prisutne Članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ sa molbom Miladinović Stojana u kojoj onpotržuje nadohnadu troškova za izgradnju trotoara koji je on izgradio i ako je to bila dužnost Mesne zajednice, pošto je platio još 1989.godine iznos koji je bio naveden u Ugovor koji je priložio uz molbu kao i sve uplatnice.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo Odluku da se iznos koji se potražuje može nadohnaditi jedino u građevinskom materijalu, po nalogu nadzora pošto utvrdi količinu utrošenog materijala  za izgradnju pomenutog trotoara.

 1. „Viktori Medija“ DOO iz Beograda je uputila molbu da joj se izda saglasnost za izgradnju telekomunikacione infrastrukture na teritoriji Mesne zajednice „KLEK“.

 

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo Odluku da se izda saglasnost „Viktori Medija“    DOO – Beograd

 

 

 1. Ekološki pokret „Panonska Zora“ – Zrenjanin je uputio ugovor o donatorstvu na iznos od 6.000,00 dinara. Sredstva bi bila korišćenja za pripremu i štampanje Eko-časopisa „PANONSKA ZORA“ u kome bi bilo istaknuto donatorstvo i da bi dobili određeni broj primeraka.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo Odluku za dotaciju u iznosu od 6.000,00 dinara uz obavezu Ekološkog Pokreta da održi besplatnu eko-tribinu.

 

Jerej Momčilo Pavličević iznosi Savetu Mesne zajednice „KLEK“ predlog programa za crkvenu slavu:

 • 9,00 časova – Liturgija
 • Potom rezanje slavskog kolača
 • 11,00 časova – svečani ručak

Jerej Momčilo Pavličević poziva sve članove Saveta Mesne zajednice „KLEK“ na Crkvenu slavu i obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da su u toku radovi na izradi velikih vrata, dve pevnice i okapnica na prozorima i traži od Saveta dotaciju u iznosu od 150.000,00 dinara za organizaciju Crkvene slave.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo Odluku za dotaciju SPCO „KLEK“ u iznosu od 150.000,00 dinara za organizaciju Crkvene slave i jednoglasno podržao predlog programa Crkvene slave.

 

 1. 5.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Biljana R. postavlja pitanje kada će početi radovi na kopanju kanala za odvodnjavanju dela sela između ulica Spasoje Spajića, Radovana Šakotića i Save Kovačevića.

 • Trenutno se ne zna zašto VDP „Srednji Banat“ nije započeo radove, jer su im se sredstva odobrila i prebačena.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da je održan humanitarni turnir u šutiranju trojki i izneo je nezadovoljstvo malim odzivom članova Saveta od kojih su prisustvovali samo Kapelan R., Providžalo M. i Bokić P. Turniru su prisustvovali učenici OSŠ „ 9. Maj“ sa direktoricom, predstavnici sportskog saveza grada Simo Salapura, direktor Javnih Ustanova Goran Fijat koji je poklonio 8 lopti od kojih su 4 lopte poklonjene OSŠ „9. Maj“ – Zrenjanin, a 4 lopte OŠ „Jovan Dučić“ – Klek. Kompanija „GOMEKS“ – Zrenjanin je pomogla organizaciju humanitarnog turnira kroz nagrade koje su deljene učesnicima turnira. ŽOK „Klek Srbijašume“ je pomogao takođe organizaciju humanitarnog turnira kroz opremu koja je korišćenja za turnir. Svi učesnici humanitarnog turnira su imali lepe utiske , a samim tim zaključak je da je humanitarni turnir u šutiranju trojki bio uspešan. Sva sredstva koja su prikupljena su poklonjena OSŠ           „9.Maj“ – Zrenjanin za adaptaciju prostorija.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. iznosi nezadovoljstvo funkcionisanjem sajta Mesne zajednice „KLEK“ koji se neažurira i neobaveštavaju se građani o dešavavanjima u Kleku.

 • Razgovarati sa Vladimirom Ilićem koji je radio na izradi sajta i njegovom ažuriranju da se češće izbacuju vesti i obaveštenja na sajt.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D.obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da će se 2. oktobra 2015.godine na sednici GU doneti odluka o prebacivanju sredstava JKP „Vodovod i kanalizacija“- Zrenjanin, a oni potom izvođaču radova na izgradnji fekalne kanalizacije u Kleku

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,05časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 35. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 09.11.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Petrović R., Kapelan R., Ružić B., Doroškov N., Grče M., Tarana N., Papić N., Pavličević M., Marković B.G., Lukić I., Perović V.

 DNEVNIM  REDOM:

 Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;

 1. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ „KLEK“;
 2. Izveštaj sa crkvene slave;
 3. Izveštaj o prikupljanju pomoći za Anđelku Zoranović;
 4. Organizacija dobrovoljnog davanja krvi i program zaveštanja organa i izdavanja donorskih kartica;
 5. Tekuća pitanja.

 

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. zahteva dopunu Izveštaja sa Sednice Saveta Mesne zajednice „KLEK“ i to:

U delu pitanja koja su postavljanja direktoru JKP „Vodovod i kanalizacija“:

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P.- da se prikupljena sredstva ostave na računu vodovoda, a da se te osobe oslobode plaćanja takse za fekalne vode, dok dalje prikljupljanje novca treba obustaviti, sredstva Savet treba naći iz drugih izvora.

 

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik uz dopunu sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Jerej Momčilo Pavličević je izneo iveštaj Savetu Mesne zajednice „KLEK“ da je slava protekla u jako prijatnoj atmosferi i da je zadovoljan sa odzivom ljudi.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio izveštaj sa crkvene slave.

4.

Predsednik MO Penzionera Papić N. Je po preporuci Saveta Mesne zajednice „KLEK“ organizovao prikupljanje finansijske pomoći za Anđelku Zoranović u kojoj je prikupljeno 98.000,00 dinara. Loš odziv sugrađana, obišlo se celo selo.

Predlog Saveta Mesne zajednice „KLEK“:

 • Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Biljana R. predlaže da se novac prikupljen akcijom uplati na račun EPS-a .
 • Sekretar Mesne zajednice „KLEK“ se zadužuje da se raspita koliki je dug za struju .

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo Odluku da se, ukoliko su sredstva koji je prikupljen dovoljan za uključenje struje Anđelki Zoranović, sredstva uplate direktno EPS-u.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno predložio da se prvo organizuje edukacija na temu zaveštanja organa, a potom organizovati akciju.

 1. 6.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. upoznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ sa funkcionisanjem biblioteke u O.Š. „JOVAN DUČIĆ“ u Kleku i načinom finansiranja osobe koja je zaposlena kao bibliotekar koja je trenutno na 50% plate. Način na koji će se nadomestiti druga polovina plate je kroz udruženje „KLEK U SRCU“ za koje je potrebno izdati saglasnost da može da koristi „KLEK“ u svom nazivu.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno dao saglasnost.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Marković B.G. postavlja pitanje deljenja obaveštenja po selu građanima od strane JKP „Vodovod i kanalizacija“- Zrenjanin.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da se JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Zrenjanin želi ograditi od svega što se tiče načina nastavka izgradnje fekalne kanalizacije u Kleku. Ako Grad Zrenjanin donese odluku da su se našla sredstva za nastavak izgradnje fekalne kanalizacije iz drugih izvora, prikupljena sredstva će se vratiti građanima.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Grče M. je prokomentarisao 5. tačku Dnevnog Reda sa prošle Sednice Saveta Mesne zajednice „KLEK“, pošto nije bio prisutan na prošloj Sednici, sredstva nisu prebačena kako je bio dogovor, ako se prebace sredstva počeće se sa radovima na kopanju kanala u ulici Spasoje Spajića u delu kućnih bašta.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. je pohvalio ažuriranje sajta Mesne zajednice „KLEK“.

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 19,45 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 36. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 19.11.2015. godine sa početkom u 19,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Kapelan R., Ružić B., Tarana N., Papić N., Marković B.G., Lukić I., Oro M.

 DNEVNIM  REDOM:

 Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;

 1. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ „KLEK“;
 2. Donošenje odluke o prestanku plaćanja učešća u izgradnji fekalne kanalizacije i donošenje odluke o raskidu ugovora između Mesne zajednice „KLEK“ i građana;
 3. Tekuća pitanja.

 -Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Sekretar Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin S. Obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da dug za struju Anđelke Zoranović iznosi 850.000,00 din. i da joj je prikupljeni novac predat uz svedoke.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. iznosi da je početak izgradnje fekalne kanalizacije započet 2008.godine i da je trebao da bude finansiran sa 60% od strane APV, 20% od strane grada Zrenjanina i sa 20% od strane sela. Tada je Savet Mesne zajednice doneo odluku da se sredstva prikupljaju od građana.

Pošto je gradonačelnik iznašao rešenje i način na koji će se finansirati nastavak i završetak izgradnje fekalne kanalizacije u Kleku, Savet bi trebao da donese odluku o prestanku prikupljanja sredstava i raskid ugovora sa građanima.

Način vraćanja sredstava građanima i datum početka vraćanja sredstava će dati Gradska Uprava i Poreska Služba da ne bi došlo do problema.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da zabunu oko plaćanja izgradnje fekalne kanalizacije napravilo JKP „Vodovod i kanalizacija“ – Zrenjanin koje je poslalo obaveštenje građanima Kleka da je priključak besplatan, a nisu objasnili građanima da se po ugovoru mora platiti 20% učešća u izgradnji kanalizacije.

Član Nadzornog odbora Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Oro M. postavlja pitanje na osnovu čega će Savet Mesne zajednice „KLEK“ doneti Odluku i da li smo dobili neko rešenje ili obaveštenje.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. sve odluke od strane Gradske Uprave će doneti Gradsko Veće koje bi trebalo da se održi 07.12.2015.godine, a potom i Gradska Skupština koja će reći na koji način će se rešavati izgradnja fekalne kanalizacije u Kleku. Gradonačelnik Grada Zrenjanina je odustao od nekih investicija i ta sredstva će biti usmerena na izgradnju fekalne kanalizacije.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. predlaže da se donesu odluke o prekidu prikupljanja sredstava od građana i raskidu ugovora između Mesne zajednice i građana.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo Odluku o prestanku prikupljanja sredstava od građana i Odluku o raskidu ugovora između Mesne zajednice „KLEK“ i građana za plaćanje učešća u izgradnji fekalne kanalizacije.

 

4.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da nam je gost bio novi direktor EPS-a u Zrenjaninu g Cigulov. Da su nam izmenili stubove visokog napona od centra ka Žitištu i da će se raditi od ulaska u Klek iz pravca Zrenjanina ka centru novi podzemni vod visokog napona. Obećanje direktora Cigulova je da će se u skorije vreme raditi vod visokog napona ka Jankov Mostu kroz ulicu Vase Miskina. Najverovatnije će se dobiti trafostanica za industrijsku zonu koja je neophodna za funkcionisanje industrijske zone.

Član Nadzornog odbora Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Oro M. postavlja pitanje u vezi izmeštanja trafika i pijace.

U vezi izmeštanja trafika i pijace se trenutno ne zna ništa, pošto nemamo sredstava za uređenje prostora na koji bi se trafike i pijaca izmestili.

Predlog za GUP naselja je da se selo širi ka Begeju, u delu starog rasadnika, pored pumpe i zahtevali su da Savet Mesne zajednice „KLEK“ da još koji predlog i da članovi Saveta za sledeći Savet Mesne zajednice „KLEK“daju neke predloge.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. postavlja pitanje šta se dešava sa tri dečija igrališta koja su obećana.

Jedno igralište treba izmestiti ispred škole, odustalo se za sledeću godinu. Igralište kod izbegličkog naselja se verovatno neće praviti pošto bi trebalo da se grade dve lamele za izbeglice. Verovatno će se graditi tipske kuće u produžetku postojećih u ulici Žarka Zrenjanina.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 19,40 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran