•  
 •  

izvodi iz zapisnika saveta MZ

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 1. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 18.02.2013. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Marković B. G., Ćapin D., Perović V.,Petrović R., Kapelan R., Rižić B., Bokić P., Doroškov N., Providžalo M., Milosavljević I.,Grče M., Tarana N., Pejanov D., Oro M., Lukić I.

 

Dnevni red:

 1. Konstituisanje novog Saveta Mesne zajednice  „KLEK“.

 

1.

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D.  je predložio da Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“  bude Stajić Goran i da je to najbolje rešenje za Savet i selo.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ Jednoglasno je usvojio  predlog i za predsednika Saveta Mesne zajednice „KLEK“ izabran je Goran Stajić.

– Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“   Stajić Goran je predložio da Potpredsednik Saveta Mesne zajednice  „KLEK“ bude Providžalo Mihajlo.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ Jednoglasno je usvojio predlog i za potpredsenika Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je izabran Providžalo Mihajlo.

– Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“   Gorana Stajića je predložio da potpisi na nalozima za plaćanje moraju biti kolektivni tj.  „vezani“.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ Jednoglasno je usvojio predlog da potpisi moraju biti kolektivni tj.  „vezani“.

Sednica  Saveta MZ „Klek“ je završena u 20,30 časova.

 

Zapisničar:                                                                             Predsednik Saveta MZ:

Ćapin Strahinja                                                                                    Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 2. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 05.03.2013. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Marković B. G., Ćapin D., Perović V.,Petrović R., Kapelan R., Rižić B., Bokić P., Doroškov N., Providžalo M., Milosavljević I.,Grče M., Tarana N., Pejanov D., Oro M., Lukić I.

 

D N E V N I   R E D :

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodni sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa predhodnih Sednica      Saveta MZ;
 3. Donošenje odluke o ovlašćenju JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada“-Zrenjanin da u ime MZ obavi javnu nabavku;
 4. Tekuća pitanja

1. Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je usvojen dnevni red i zapisnik sa prethodne sednice;

2. Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je usvojena analiza izvršenja donetih odluka;

3. Predsednik Savet Mesne zajednice „KLEK“ Goran S. upoznaje sve prisutne članove  sa 3. Tačkom dnevnog reda;

Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo Odluku o ovlašćenju.

4.- Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je zaključio da zbog teške finasijske situacije sve molbe su odbijene,

– KOMISIJE:

Komisija za sport i dotacije: predsednik: Petrović R., članovi: Marković G., Perović V., Doroškov N., Lukić I.

Komisija za komunalna pitanja: predsednik: Grče M., članovi: Milosavljević I., Pejanov D.

Komisija za informisanje: predsednik Petrović R. Članovi: svi iz saveta i sekretar MZ;

Komisija za procenu štete: predsednik: Galeb T., članovi: Totan V., Majstorović D.;

Komisija za kulturu i omladinu: predsednik: Ružić B., članovi: Kapelan R., Bokić P.;

Komisija za ekologiju: predsednik: Stefanović V., članovi: Dursun D., Bogdanović L.;

Komisija za zaštitu potrošača: predsednik: Oro M;

Komisija za telekomunikacije: predsednik: Tarana N.

Svi predsednici i članovi Komisija su izabrani jednoglasno.

-Oro M.- problem sa uličnom prodajom i naći rešenje za pijacu, uputiti dopis JP „Pijace i parkinzi“.

-Ćapin D. – imamo manjak prostora i tezgi, nismo ovlašćeni da naplaćujemo pijačarinu.

Jednoglasno je usvojen predlog da se uputi dopis JP „Pijace i Parkinzi“.

 

Sednica Saveta MZ „Klek“ završena je u 21,20 časova.

 

Zapisničar:                                                                                    Predsednik Saveta MZ „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                                                        Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 3. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 28.03.2013. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Marković B. G., Ćapin D., Perović V.,Petrović R., Kapelan R., Rižić B., Bokić P., Doroškov N., Providžalo M., Milosavljević I.,Grče M., Oro M., Lukić I.

 

 

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodni sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih  Sednica      Saveta MZ;
 3. Usvajanje Rebalansa Finasijskog plana za 2013. Godinu;
 4. Donošenje Odluke o dotacijama;
 5. Usvajanje Ugovora o radu;
 6. Tekuća pitanja.

1. Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Saveta MZ i predloženog Dnevnog reda.

2. Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio analizu izvršenja dinetih odluka sa prethodnih Sednica Saveta MZ.

3. Savet Mesne Zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio Rebalans finasijskog plana za 2013.godinu.

4. Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je donešena Odluka o dotacijama za SPCO „Klek“ u iznosu od 30.000,00 din.

5.  Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Ugovor o radu za radnike Mesne zajednice „Klek“-Klek.

6.  Član Saveta Perović Vladimir- je postavio pitanje zaostalih dotacija za januar, februar i mart?

– Savet Mesne zajednice će na sledećoj Sednici Savet odlučiti da li će se za pomenuta sredstva, retroaktivno obezbediti novac.

– Član Saveta Mesne zajednice  „KLEK“ Bokić Predrag je izne inicijativu za osnivanje Košarkaškog Kluba „Klek“.

-Savet Mesne zajednice je jednoglasno podržao inicijativu za osnivanje Košarkaškog Kluba „Klek“.

– Član Saveta Grče Marko je predložio da Mesna zajednica „KLEK“  učestvuje i da povede inicijativu u akciji, da se na saučešća nose pare, a  ne rakija. Da se odredi mehanizam sprovođenja akcije (da se obezbedi kutija u koju će građani ubacivati novac). Da se uradi proglas za akciju

– da se uputi dopis svim građanima u vezi sa  aktivostima izgradnje fekalne kanalizacije (spisak građana koji uplaćuju fekalnu kanalizaciju i spisak građana koji su prikopčani na fekalnu kanalizaciju, a ne plaćaju istu)

-Član Saveta  Bokić Predrag- izneo je utiske sa predstave „Tvrdoglavo jaje“, uglavnom su utisci pozitivni i obaveštava Savet da će komisija za kulturu i omladinu organizovati u naredne dve nedelje još jednu predstavu i da će se 04.05.2013. godine organizovati turnir, humanitarnog karaktera u sklopu Košarkaškog Kluba „Klek“.

 

 

Sednica Saveta završena je u 21:55 časova.

 

 

Zapisničar:                                                                                    Predsednik Saveta MZ:

Ćapin Strahinja                                                                                          Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 4. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 17.04.2013. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Marković B. G., Ćapin D., Perović V.,Petrović R., Kapelan R., Rižić B., Bokić P., Doroškov N., Providžalo M.,Tarana N., Oro M., Grče M., Lukić I.

 

D N E V N I   R E D :

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih  Sednica      Saveta MZ;
 3. Usvajanje predloga Komisije za sport i dotacije o raspodeli dotacija u 2013.godini
 4. Tekuća pitanja

 

1. Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Saveta MZ i predloženog Dnevnog reda.

2. Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio analizu izvršenja dinetih odluka sa prethodnih Sednica Saveta MZ.

3. Član Saveta i predsednik Komisije za sport i dotacije Petrović R. je upoznao Savet sa predlogom raspodele sredstava.

-Član Nadzornog odbora i član Komisije za sport i dotacije Lukić I. je upoznao Savet da KK „Klek“ ne dobija nikakva sredstva iz budžeta grada i da se mora pomoći klubu koji ima izuzetne rezultate.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je konstatovao da će se pomoći KK „Klek“.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio predlog Komisije za sport i dotacije.

4. Molba studenata fakulteta „Mihajlo Pupin“-Zrenjanin da im se odobre sredstva u visini od 50.000,00 din.  Za putovanje u Francusku na takmičenje.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je doneo odluku  da nema sredstava i da nije u mogućnosti da im izađe u susret i odobri ta sredstva.

-Zahtev Jovanović M. za seču grana u ulici Ljube Miljanovića.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo odluku da se uputi dopis ED Zrenjanin sa zahtevom da se te grane poseku.

-Član Savet Mesne zajednice „Klek“ Ružić B. obaveštava Savet da će doći deca iz Češke da održe koncert zajedno sa KUD-om „Pionir“-Zrenjanin i da bi im se trebalo obezbediti neki ručak ili slično.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo odluku da se deci obezbedi ručak u organizaciji KUD-a „Klek“.

-Član Savet Mesne zajednice „Klek“ Oro M. pita da li može da se reši problem spremačice u sali koju plaćaju OK „Klek Srbijašume“ i ŽOK „Klek Srbijašume“?

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno doneo odluku da se obezbede sredstva i plati spremačica u sali.

-Član Savet Mesne zajednice „Klek“  Ćapin D. obavestio je članove Saveta da će se konkurisati za sredstva: za završetak sale za borilačke sportove, za sanaciju ulica (projektna dokumentacija).

– Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je doneo odluku o pokretanju inicijative za završetak sale za borilačke sportove.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek završena je u 21,10 časova.

 

Zapisničar:                                                                 Predsednik Saveta MZ „Klek“-Klek:

Ćapin Strahinja                                                                      Stajić Goran     s.r.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 17. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 30.04.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Grče M., Tarana N., Oro M., Marković B.G., Perović V.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. 1.      Usvajanje zapisnika sa  prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. 2.      Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. 3.      Donošenje ODLUKE o rebalansu finansijskog plana za 2014.god.;
 4. 4.      Informacija o radovima na rekultivaciji „Stare Bare“, asfaltiranjeu ulice D.Pravice i radovima na sali za borilačke sportove;
 5. 5.      Tekuća pitanja.

 1.

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

2.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja dinetih odluka sa prethodnih Sednica.

– Član Saveta Bokić P. predočava Savetu da u izvodu iz zapisnika sa prethodne sednice saveta ima slovnih grešaka i da je pogrešan datum koji treba ispraviti.

– Član Saveta Bokić P. izveštava Savet da je održana predstava i da je odziv bio odliča, obzirom da je bilo dosta puteva koji su bili zavejani.

– Član Saveta Ćapin D.upoznaje  Savet sa načinom funkcionisanja između JKP „Čistoća i zelenilo“  i MZ „KLEK“.

-Član Saveta Ćapin D. obaveštava Savet da je SBB dao samo obećanje da će uvesti kablovsku u selo i da se posle toga nisu javljali.

-Član Saveta Bokić P.predlaže da se svih prethodnih 16 izvoda iz zapisnika postavi na sajt MZ.

– Član Saveta Bokić P. daje predlog da se inicira sastanak sa JP „Vodovod i kanalizacija“ da se zaključi ugovor o prebacivanju sakupljenog novca za fekalnu kanalizaciju.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je usvojio predloge i analizu donetih odluka sa prethodnih Sednica Saveta MZ „KLEK“.

3.

-Predsednik Saveta MZ „KLEK“ stavlja na glasanje donošenje odluke o rebalansu finansijskog plana za 2014.god.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je doneo Odluku o usvajanju rebalansa finansijskog plana za 2014.godinu.

4.

-sekretar MZ „KLEK“ Ćapin S. obaveštava savet o radovima na rekultivaciji degradiranog prostora „STARA BARA“

– Član Saveta Ćapin D. obaveštava Savet o asfaltiranju ulice Dragice Pravice, uličnoj rasveti prema Zrenjaninu, o radovima na sali za borilačke sportove koja je pokrivena i ugrađena drvenarija i potrebno je još 4-5 miliona dinara da se komplet završi, OFK „KLEK“ je dobio pomoć da se rekonstruišu slačionice na stadionu, i da je počela popravka dela trotoara.

5.

– Član Saveta Ćapin D. predlaže da se uputi dopis JP „Srbija put“ za određenu količinu struganog asfalta na koji bi MZ „KLEK“ platila PDV.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog i doneo je odluku o upućivanju dopisa.

-Član Saveta Bokić P. i sekretar MZ „KLEK“ predlažu da se određena količina struganog asfalta da da se pokrpe udarne rupe u ulici Petra Drapšina.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

– Član Saveta Bokić P. je preuzeo na sebe da obavi  razgovor  sa direktorom JKP „Čistoća i zelenilo“ da nam ustupi kabaste kontejnere da organizujemo akciju iznošenja kabastog smeća u selu, daje primedbu da autobuska stajališta nisu očišćena i da ih treba očistiti,daje informaciju da će se organizovati turnir „trojka kup“ koji će biti humanitarnog karaktera 03.05.2014.godine u 18,00 časova.

– Sekretar MZ „KLEK“ obaveštava Savet da nijedna humanitarna organizacija koja prikuplja sredstva po selu nisu dobila odobrenje od MZ niti od Saveta MZ „KLEK“.

-Član Saveta Marković B.G. obaveštava Savet MZ „KLEK“ da je u toku legalizacija stadiona OFK „KLEK“-a

-Član Saveta Ćapin.D predlaže da se donese odluka o pomoći oko legalizacije stadiona.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

-Član Saveta Ćapin D. predlaže da se donese odluka o plaćanju zaostalih dugovanja MZ iz prethodnih godina.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog i doneo odluku.

-Potpredsednik Saveta MZ „KLEK“ Providžalo M. predlaže da se prodavnice opomenu i da vode računa o smeću ispred svojih objekata.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

Predložene ulice u kojima treba da se urade trotoari ako se bude imalo sredstava su:

-od ćoška V.Miskina do ulice R.Šakotića

-Ulica S.Spajića od prodavnice BB do ćoška P.Drapšina,

-Ulica S.Kovačevića od 29.hercegovačke brigade do prodavnice Presu,

-Ulica S.Kovačevića (biciklistička staza gde je propala)

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

-Predlog da se izvrši sanacija i dopuna dečijeg igrališta u centru.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,45 časova.

 

Zapisničar:                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice„Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 15. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 16.01.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Ćapin D., Bokić P. , Providžalo M., Grče M., Petrović R., Perović V.,  Kapelan R., Doroškov N., Marković B.G., Lukić I., Pavličević M.

 

 

DNEVNI  RED:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Izveštaj sa Badnjeg Dana;
 4. Usvajanje predloga komisije za dotacije za 2014.godinu;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Saveta MZ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ je usvojio analizu izvršenja dinetih odluka sa prethodnih Sednica Saveta MZ, sa jednim glasom protiv, član Saveta Bokić P.

3.

– Izveštaj sa Badnjeg Dana izneo potpredsednik Saveta MZ „KLEK“ Providžalo M., izneo je mišljenje da je sve proteklo po planu i programu i da su meštani zadovoljni organizacijom.

– Član Saveta Ćapin D. je izneo nezadovoljstvo jako malim odzivom članova Saveta i Crkvenog Odbora.

– Član Saveta Marković B.G. je izneo mišljenje da je promašena tema i  pogrešno mesto za održavanje takve vrste priredbe koja se održala za Badnji Dan.

Savet Mesne zajednice „KLEK“ je jednoglasno usvojio izveštaj.

4.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Petrović R. je upoznao Savet sa predlogom komisije za sport i dotacije i predložio:

redni broj Naziv Mesne Organizacije Iznos
1. Srpska Pravoslavna Crkvena Organizacija „KLEK“ 460.000,00 din.
2. MO Savez Invalida Rada-KLEK 35.000,00 din.
3. Lovačko Društvo „Begej“-KLEK 40.000,00 din.
4. DVD „KLEK“-Klek 200.000,00 din.
5. MO Asocijacija Žena-KLEK 30.000,00 din.
6. KUD „KLEK“-Klek 40.000,00 din.
7. KUD „Arhaik“-Klek 25.000,00 din.
8. SUBNOR „KLEK“-Klek 35.000,00 din.
9. MO Penzionera-Klek 35.000,00 din.
UKUPNO: 900.000,00 DIN.
redni broj Naziv Sportske Organizacije Iznos
1. Odbojkaški Klub „Klek Srbijašume“-Klek 500.000,00 din.
2. Ženski Odbojkaški Klub „Klek Srbijašume“-Klek 500.000,00 din.
3. Omladinski Fudbalski Klub „KLEK“-Klek 500.000,00 din.
4. Karate Klub „KLEK“-Klek 300.000,00 din.
5. KAF „Vitezovi“-Klek 100.000,00 din.
6. Košarkaški Klub „KLEK“-Klek 200.000,00 din.
UKUPNO: 2.100.000,00 din.

 

Savet Mesne zajednice „KLEK“ je jednoglasno usvojio predlog komisije za sport i dotacije.

5.

– Jerej Pavličević M. je predložio da se i ove godine organizuje, u saradnji SPCO „KLEK“ i MZ „KLEK“, plivanje za Časni Krst.

Savet Mesne zajednice „KLEK“ je jednoglasno usvojio predlog.

-Predlog Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da se uradi novi sajt MZ „KLEK“

Savet Mesne zajednice „KLEK“ je jednoglasno usvojio predlog.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ predlaže Savetu da se kupe sadnice hrasta koje koštaju od 50,00-100,00 dinara, ako nam odgovara veličina sadnica i predlaže da član Saveta Mesne zajednice Ćapin D.  ima zaduženje da proveri u kakvom su stanju sadnice.

Saveta Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je usvojio predlog da se kupi 300-400 komada ako su sadnice u dobrom stanju i odgovarajuće visine.

-Potpredsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Providžalo M. je postavio pitanje u vezi sa radom i održavanjem Javne česme u Kleku.

Javna česma u Kleku pripada JP „Vodovod i kanalizacija“, a oni nisu spremni na saradnju u ovom trenutku.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Petrović R. je postavio pitanje kupališta na Begeju i predložio da se, ako je moguće, sredi.

Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je jednoglasno doneo odluku da  se nađe rešenje i ponude za uređenje kupališta.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. je obavestio Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da je u toku javna nabavka za čeličnu konstrukciju za pokrivanje sale za borilačke sportove, da će se biciklistička staza osvetliti do brodogradilišta, da je u planu izgradnja dečijeg igrališta, da su ulice Dragice Pravice i Maje Benderaća uvrštene u plan za rekonstrukciju Grada Zrenjanina i da bi trebalo da se dobije oko 20.000.000,00 din.za izgradnju fekalne kanalizacije.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,35 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 16. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 13.02.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Ćapin D., Bokić P. , Providžalo M., Petrović R., Perović V.,  Kapelan R., Doroškov N., Tarana N., Marković B.G., Lukić I., Oro M., Ružić B., Pribišić O.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“;
 3. Donošenje Odluke o prelasku komunalnih radnika Mesne zajednice „KLEK“ u JKP „Čistoća i zelenilo“;
 4. Donošenje Odluke o održavanju i dovođenju u ispravno stanje Javne Česme u Kleku;
 5. Tekuća pitanja.

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja dinetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

– Obren Pribišić, pravnik JKP „Čistoća i zelenilo“, upoznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ sa načinom prelaska komunalnih radnika MZ „KLEK“ u JKP „Čistoća i zelenilo“ i objašnjava način funkcionisanja i održavanja komunalne higijene u MZ „KLEK“.

– Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ G.Stajić predlaže da se donese Odluka o prelasku komunalnih radnika u JKP „Čistoća i zelenilo“

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio predlog i doneo Odluku o prelasku komunalnih radnika MZ „KLEK“ u JKP „Čistoća i zelenilo“-Zrenjanin.

 

4.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je doneo Odluku  da se JAVNA ČESMA  redovno održava i dovede u ispravno stanje.

 

5.

– Predlog sekretara  Mesne zajednice „KLEK“ S.Ćapin da se obnovi zastarela kompjuterska oprema pošto na ovoj dosadašnjoj  ne mogu se raditi poslovi koje Gradska uprava Zrenjanin zahteva.

-Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio predlog i doneo Odluku da se kupi novi laptop računar.

 

– Član Nadzornog organa M.Oro je postavila pitanje kuda će proći  biciklistička staza Zrenjanin-Temišvar u centaru sela? i daje sugestiju da se okači izvod iz zapisnika sa Sednice Saveta na oglasnu tablu.

 

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ D.Ćapin informiše Savet Mesne zajednice „KLEK“ da će biciklistička staza Zrenjanin-Temišvar proći između trafika i puta.

 

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ D.Ćapin informiše Savet Mesne zajednice „KLEK“ o raspodeli budžetskih sredstava Gradske uprave Zrenjanin sportskim organizacijama na teritoriji MZ „KLEK“.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ P.Bokić obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da će se organizovati predstava za decu oko 1.februara i da se treba obezbediti oko 15.000,00 din.

 

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ D.Ćapin informiše Savet Mesne zajednice „KLEK“ o dolasku SBB-a u selo.

-Član Saveta Mesne zajednice „KELK“ D.Ćapin informiše Savet Mesne zajednice „KLEK“  da je autobus u kvaru i da bi ga trebalo proda i da se u saradnji sa Gradskom upravom kupi drugi autobus.

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ R.Petrović obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da se očekuje dolazak ministra za sport,a ako bude dolazio da bi ga trebalo ugostiti i da bi trebali svi članovi Saveta da budu prisutni.

 

– Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ B.Ružić obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da su u toku pregovori sa KUD-om Pionir iz Zrenjanina da se oživi sekcija folklora u O.Š. „Jovan Dučić“ koja je pre postojala i traži podršku Saveta Mesne zajednice „KLEK“.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo odluku da se podrži osnivanje sekcije u školi.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,30 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 17. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 30.04.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Grče M., Tarana N., Oro M., Marković B.G., Perović V.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Donošenje ODLUKE o rebalansu finansijskog plana za 2014.god.;
 4. Informacija o radovima na rekultivaciji „Stare Bare“, asfaltiranjeu ulice D.Pravice i radovima na sali za borilačke sportove;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja dinetih odluka sa prethodnih Sednica.

– Član Saveta Bokić P. predočava Savetu da u izvodu iz zapisnika sa prethodne sednice saveta ima slovnih grešaka i da je pogrešan datum koji treba ispraviti.

– Član Saveta Bokić P. izveštava Savet da je održana predstava i da je odziv bio odliča, obzirom da je bilo dosta puteva koji su bili zavejani.

– Član Saveta Ćapin D.upoznaje  Savet sa načinom funkcionisanja između JKP „Čistoća i zelenilo“  i MZ „KLEK“.

-Član Saveta Ćapin D. obaveštava Savet da je SBB dao samo obećanje da će uvesti kablovsku u selo i da se posle toga nisu javljali.

-Član Saveta Bokić P.predlaže da se svih prethodnih 16 izvoda iz zapisnika postavi na sajt MZ.

– Član Saveta Bokić P. daje predlog da se inicira sastanak sa JP „Vodovod i kanalizacija“ da se zaključi ugovor o prebacivanju sakupljenog novca za fekalnu kanalizaciju.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je usvojio predloge i analizu donetih odluka sa prethodnih Sednica Saveta MZ „KLEK“.

3.

-Predsednik Saveta MZ „KLEK“ stavlja na glasanje donošenje odluke o rebalansu finansijskog plana za 2014.god.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno je doneo Odluku o usvajanju rebalansa finansijskog plana za 2014.godinu.

 

4.

-sekretar MZ „KLEK“ Ćapin S. obaveštava savet o radovima na rekultivaciji degradiranog prostora „STARA BARA“

– Član Saveta Ćapin D. obaveštava Savet o asfaltiranju ulice Dragice Pravice, uličnoj rasveti prema Zrenjaninu, o radovima na sali za borilačke sportove koja je pokrivena i ugrađena drvenarija i potrebno je još 4-5 miliona dinara da se komplet završi, OFK „KLEK“ je dobio pomoć da se rekonstruišu slačionice na stadionu, i da je počela popravka dela trotoara.

5.

– Član Saveta Ćapin D. predlaže da se uputi dopis JP „Srbija put“ za određenu količinu struganog asfalta na koji bi MZ „KLEK“ platila PDV.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog i doneo je odluku o upućivanju dopisa.

-Član Saveta Bokić P. i sekretar MZ „KLEK“ predlažu da se određena količina struganog asfalta da da se pokrpe udarne rupe u ulici Petra Drapšina.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

– Član Saveta Bokić P. je preuzeo na sebe da obavi  razgovor  sa direktorom JKP „Čistoća i zelenilo“ da nam ustupi kabaste kontejnere da organizujemo akciju iznošenja kabastog smeća u selu, daje primedbu da autobuska stajališta nisu očišćena i da ih treba očistiti,daje informaciju da će se organizovati turnir „trojka kup“ koji će biti humanitarnog karaktera 03.05.2014.godine u 18,00 časova.

– Sekretar MZ „KLEK“ obaveštava Savet da nijedna humanitarna organizacija koja prikuplja sredstva po selu nisu dobila odobrenje od MZ niti od Saveta MZ „KLEK“.

-Član Saveta Marković B.G. obaveštava Savet MZ „KLEK“ da je u toku legalizacija stadiona OFK „KLEK“-a

-Član Saveta Ćapin.D predlaže da se donese odluka o pomoći oko legalizacije stadiona.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

-Član Saveta Ćapin D. predlaže da se donese odluka o plaćanju zaostalih dugovanja MZ iz prethodnih godina.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog i doneo odluku.

-Potpredsednik Saveta MZ „KLEK“ Providžalo M. predlaže da se prodavnice opomenu i da vode računa o smeću ispred svojih objekata.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

Predložene ulice u kojima treba da se urade trotoari ako se bude imalo sredstava su:

-od ćoška V.Miskina do ulice R.Šakotića

-Ulica S.Spajića od prodavnice BB do ćoška P.Drapšina,

-Ulica S.Kovačevića od 29.hercegovačke brigade do prodavnice Presu,

-Ulica S.Kovačevića (biciklistička staza gde je propala)

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

-Predlog da se izvrši sanacija i dopuna dečijeg igrališta u centru.

Savet Mesne zajednice „Klek“  jednoglasno je usvojio predlog.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,45 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 18. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 19.05.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Grče M., Tarana N., Oro M.,  Perović V.,Kapelan R., Petrović R., Doroškov N., Ružić B., Marković B.G., Lukić I., Zečar, Pavličević M., Mijanović D., Pavlović M., Bokić R., Zvekić N., Papić N., Narančić Ž., Petković S., Ranka Ž., Bokić D.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Vanredna situacija;
 4. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

– dopuna izveštaja, da se unese da su sredstva za rekonstrukciju prostorija na fudbalskom stadionu „Đuro Vučurević“ dobijena od pokrajne.

3.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“ Stajić G.  obaveštava sve prisutne da je organizovana humanitarna akcija prikupljanja pomoći za područja pogođena poplavama u saradnji MO „Asocijacija Žena“-Klek i  Mesne zajednice „KLEK“  i pohvalio rad  MO „Asocijacija Žena“-Klek

 

– Predsednica MO „Asocijacija Žena“-Klek Bokić R. upoznaje Savet Mesne zajednice „Klek“ i sve prisutne sa načinom rada prikupljanja humanitarne pomoći.

– Predsednik udruženja poljoprivrednika „Naša Polja“- Klek Mijanović D. obaveštava Savet Mesne zajednice „Klek“  da je udruženje već prikupilo i poslalo pomoć  u ugrožena područja u vidu stočne hrane.

– Član Saveta Mesne zajednice „Klek“ Ćapin D. obaveštava Savet Mesne zajednice „Klek“ da će se u  narednom periodu sva prikupljanja i slanja sredstava prikupljenih humanitarnim radom morati obavljati preko štaba za vanredne situacije Zrenjanin.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ predlaže da se naredna akcija prikupljanja humanitarne pomoći za ugrožena područja pogođena poplavama organizuje 24.(subota) 05. i 25.(nedelja)05. 2014. Od 10,00 časova do 18,00 časova.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ predlaže da se popišu domaćinstva koja bi učestvovala u prikupljanju humanitarne pomoći u vidu stočne hrane. I da to urade članovi udruženja „Naša Polja“- Klek.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog.

– Član Saveta Mesne zajednice „Klek“ Ćapin D. obaveštava Savet Mesne zajednice „Klek“ da se 15 naših sugrađana  odazvalo pozivu za pomoć i bilo spremno da učestvuje u odbrani od poplava u  Šabcu.

4.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“ Stajić G.  obaveštava Savet Mesne zajednice „Klek“  i prisutne sa funkcionisanjem kanala u naseljenom mestu.

-sekretar Mesne zajednice „Klek“ Ćapin S. informiše Savet Mesne zajednice „Klek“  i prisutne šta se uradilo povodom obilnih padavina u kratkom periodu i problemom odvođenja vode iz sela.

-Član Saveta Mesne zajednice „Klek“ Bokić P. predlaže da se organizuje  akcija čišćenja sela 08.06.2014.godine u 10,00 časova.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog i apelovao na sve Mesne Organizacije na teritoriji MZ „KLEK“, O.Š. „Jovan Dučić“ i  sva udruženja, da se uključe i podrže  akciju.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ predlaže da komisija za komunalna pitanja obiđe selo i utvrdi gde ne funkcionišu kanali i propusti  ispod prelaza.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog.

 

 

 

 

– Predsednik udruženja poljoprivrednika „Naša Polja“- Klek Mijanović D. se obratia Savetu Mesne zajednice „Klek“ sa zahtevom za pomoć u iznalaženju rešenja:

– za uređenje atarskih puteva i linija,

– za saniranje kanalskih mreža u ataru na teritoriji MZ „KLEK“,

-za postavljanje punktova za pranje cisterni koje se koriste za prskanje njiva i njihovo punjenje i pranje traktora, da se ne bi iznosilo blato na asfalt.

-Član Saveta Mesne zajednice „Klek“ Grče M.predlaže da Mesna zajednica „KLEK“ uputi dopis JP „Vode Vojvodine“ sa zahtevom da se uredi kanalska mreža u ataru.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog.

-Član Saveta Mesne zajednice „Klek“ Ružić B. obaveštava i poziva Savet Mesne zajednice „Klek“ i sve prisutne da dođu na priredbu u 18,00 časova  povodom obeležavanja „Dani Mihajla Pupina“ u O.Š. „Jovan Dučić“ koja učestvuje u obeležavanju.

– Savet Mesne zajednice „Klek“ predlaže da se raspiše peticija za vraćanje dr Sandre Šipke na posao u ambulantu u Kleku.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,55 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 19. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 18.06.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Ćapin D., Bokić P., Providžalo M.,Tarana N., Kapelan R., Petrović R., Ružić B.,Oro M.

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013.godinu
 4. Održavanje i organizacija „DANI KLEKA 2014“;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Usvajanje finansijskog izveštaja za 2013.godinu se odlaže za narednu Sednicu Saveta Mesne zajednice „KLEK“

4.

Savet Mesne zajednice „Klek“ podržava i postavlja se kao nosilac manifestacije „DANI KLEKA 2014“ i postavlja u organizacioni odbor Biljanu R., Providžalo M., Kapelan R. i Ćapin S.

Maksimalal iznos sa kojim će Mesna zajednica „KLEK“ podržati manifestaciju je 150.000,00 dinara.

5.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ružić B. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da je obeležavanje godine Mihajla Pupina u O.Š. „Jovan Dučić“ prošlo odlično.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Grče M. predlaže Savetu Mesne zajednice „KLEK“ da se obaveste građani koji imaju problem sa vodom u kućnim baštama i da se pokuša sa njima naći rešenje za odvođenje te vode.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio predlog

Član nadzornog odbora Mesne zajednice „KLEK“ Oro M. postavlja pitanje zašto nije ušlo u zapisnik i nije razmatrano pitanje priključka kioska u centru na fekalnu kanalizaciju koji su besplatno priključeni.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da su kiosci priključeni na fekalnu kanalizaciju zato što su privremenog karaktera i njihova lokacija je privremena. I ako Savet Mesne zajednice „KLEK“ odluči da se prikljuci naplate, naplatiće se.

Ekološka žarišta u naselju su kontejneri za pet ambalažu koji se nalaze na ćoškovima ulica i da bih na neki način trebali srediti.

Savet Mesne zajednice „Klek“ predlaže da kontejneri za pet ambalažu pređu u nadležnost Mesne zajednice „KLEK“ i da se ona brine o njima.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Petrović R. ispred DVD-a „KLEK“ upućuje zahtev za finansijsku pomoć oko odlaska pionirki na takmičenje u Kanjižu u iznosu od 50.000,00 din.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je odobrio traženi iznos DVD-u „KLEK“.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da postoji mogućnost da se plato ispred Javne Časme poploča behatonom i da se napravi trg na kome bi se održavale predstave i ostala kulturna dešavanja.

Savet Mesne zajednice „Klek“ većinom glasova usvaja predlog i odobrava popločavanje, suzdržan Bokić P.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 22,30 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 20. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 20.06.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Bokić P., Providžalo M., Grče M.,Kapelan R., Petrović R., Ružić B., Lukić I., Bokić R., Ilić V.

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Dani Kleka;
 4. Donošenje Odluke o izabiru izvođača radova na uređenju spomenika u centru;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“ Stajić G.  obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da je program zaključen i da neće biti izmena i daje reč Bokić R. da iznese svoju zamisao celokupne manifestacije DANI KLEKA.

-Bokić R.- obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da je ideja o organizaciji neke manifestacije u Kleku stara par godina, da se pravi i dešava nešto u selu pre godišnjih odmora. Da se angažuje jedno lice koje će biti zaduženo oko oragnizacije uz sekretara Mesne zajednice „KLEK“ koje će biti plaćeno u iznosu od 15.000,00 dinara i gorivo. Od sponzora pored Mesne zajednice „KLEK“ i Gradse Uprave sakupiće se sredstva po planiranom u iznosu oko 200.000,00 dinara. Da će se obavestiti komunalna policija i redovna policija o manifestaciji i da budu prisutni dok manifestacija traje. Da će se od prikupljenih sredstava od sponzora angažovati lica koja će sakupljati smeće i pomagati oko organizacije.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Kapelan R. predlaže da se obaveste svi ugostiteljski objekti koji do sada nisu obavešteni da li žele da uzmu učešće u manifestaciji.

-Potpredsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Providžalo M. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da je održan sastanak u kome su učestvovali Članovi Saveta MZ „KLEK“ i da se na tom sastanku dogovorilo sve vezano za održavanje manifestacije DANI KLEKA i izneo program manifestacije.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predloženi program i izveštaj sa satanka.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da su prikupljene četri ponude za adaptaciju i uređenje spomenika i to:

–     SGTR M&P MIĐKE, SPASOJE SPAJIĆA 3, KLEK    na iznos od  182.580,00 din sa PDV;

–     TRENČ DOO, ŽITNI TRG BB, ZRENjANIN   na iznos od 258.400,00 din. sa PDV;

–     SGR MB RAZVOJ, KLEK   na iznos od 274.800,00 din. sa PDV;

–     SZTR BANAT GRADNjA, PARTIZANSKI PUT 78, JAŠA TOMIĆ    na iznos od 180.000,00 din.

bez PDV.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Petrović R. predlaže da se osnuje komisija koja će pratiti radove na uređenju i adaptaciji spomenika.

Predlog za komisiju: Providžalo M., Bokić P., Grče M.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog za komisiju.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je doneo Odluku da se za izvođača radova na uređenju i adaptaciji spomenika angažuje poniđač SGTR M&P MIĐKE, SPASOJE SPAJIĆA 3, KLEK .

5.

-Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ da se popločavanje platoa u centru odlaže.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,15 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 21. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 30.06.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G., Bokić P., Providžalo M., Doroškov N., Tarana N., Petrović R., Ružić B., Lukić I.,Oro M., Kapelan R.

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Dani Kleka;
 4. Donošenje Odluke o izabiru najpovoljnije ponude za angažovanje poljočuvara;
 5. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

-sekretar Mesne zajednice „KLEK“ upoznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ sa načinom angažovanja agencije koja će angažovati posojeće poljočuvare u naredna dva meseca.

Prikupljene su tri ponude i to:

-DOO „POLAR SECURITY“-Zrenjanin sa ponudom od 212.856,00 din sa PDV za dva meseca;

– „FOKUS PROTECT“- Vršac sa ponudom od 312.000,00 din. sa PDV za dva meseca;

– „REVNOST“ AD- Novi Sad sa ponudom od 224.000,00 din. sa PDV za dva meseca.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je doneo Odluku da se za angažovanje poljočuvara izabere DOO „POLAR SECURITY“-Zrenjanin sa ponudom od 212.856,00 din sa PDV

 

 

4.

Savet mesne zajednice „KLEK“ je predložio da naredna Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ bude 7.7.2014.godine i da tačke dnevnog reda budu organizacija turnira i finansijski izveštaj za 2013.godinu.

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,30 časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 22. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 07.07.2014. godine sa početkom u 20:00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Grče M, Doroškov N., Tarana N., Petrović R.,Marković B.G., Perović V., Ilić V., Ružić B., Lukić I., Kapelan R.

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Usvajanje PP Plana za 2014.godinu;
 4. Organizacija turnira u Bič Voleju, malom fudbalu;
 5. Finansijski izveštaj za 2013.godinu(pregled prihoda i rashoda za 2013.godinu);
 6. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Uz dopunu da će se održati i turnir u basketu.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. Upoznaje članove Saveta sa PP Planom za 2014.godinu i da je Mesna zajednica „KLEK“ kao i sve ostale Mesne zajednice moraju da imaju PP Plan za tekuću godinu.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio PP Plan za 2014.godinu.

 

 

 

4.

Turnir u BIČ VOLEJU:

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Petrović R. Obaveštava Savet da je turnir počeo ranije od dogovorenog, razlog ranijeg početka je odlazak dece i dosta učesnika u Trebinje. Sredstva koja će biti potrebna za organizaciju i nagrade na turniru iznose 90.000,00 din.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio predlog i odobrio tražena sredstva u visini od 90.000,00 din.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“  Bokić P. Obaveštava Savet da će se turnir u BASKETU održati od 22.08. do 30.08. 2014. godine i da će organizovan kao i prošle godine po ulicama, sredstva koja su potrebna za organizaciju i nagrade iznose 30.000,00 din.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio predlog i odobrio tražena sredstva u visini od 30.000,00 din.

-Turnir u malom fudbalu po ulicama bi trebalo održati od 01.08. do 21.08. 2014.godine i da u organizaciju pored Mesne zajednice „KLEK“ i OFK „KLEK“-a uključi i član Saveta Kapelan R. Za organizaciju turnira i nagrade potrebna sredstva su u iznosu od 100.000,00 din.

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio predlog i odobrio tražena sredstva u visini od 1000.000,00 din.

5.

Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ upoznaje Savet sa pregledom prihoda i rashoda Mesne zajednice „KLEK“ za 2013.godinu.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojiopregled prihoda i rashoda Mesne zajednice „KLEK“ za 2013.godinu.

6.

– Da se spomenik još jednom pređe ako je potrebno pre nego što se plati račun za izvedene radove.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ je dao saglasnost predsedniku Saveta Mesne zajednice „KLEK“ da može da sklopi ugovore sa poljočuvarima.

-Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“   Perović V. Upućuje apel da se kroz organizacije pod okriljem Mesne zajednice „KLEK“ ne bi trebalo da se promovišu stranke.

-Savet Mesne zajednice „KLEK“ predlaže da se  sajt Mesne zajednice „KLEK“ negde promoviše da bi građani mogli da znaju gde mogu da dođu do informacija vezanih za Mesnu zajednicu „KLEK“ i da se napravi fejsbuk stranica MZ „KLEK“ i da to uradi Član Saveta Kapelan R. gde će se sajt promovisati.

 

 

–  Savet Mesne zajednice „KLEK“ predlaže da se uradi logo Mesne zajednice „KLEK“ i da se urade baneri ili zastave sa tim logom.

– Savet Mesne zajednice „KLEK“ je jednoglasno usvojio predlog za godišnji odmor sekretara Mesne zajednice „KLEK“ od 21.07. do 05.08.2014.godine.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,45časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

          Sa 23. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 12.08.2014. godine sa početkom u 19,30 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D.,  Providžalo M., Tarana N., Petrović R.,Marković B.G., Perović V., Ružić B., Pejanov D., Kapelan R., Mijanović D.

 

DNEVNIM  REDOM:

 

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
 2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
 3. Aproprijacija finansijskog plana za 2014.godinu;
 4. Tekuća pitanja.

 

 

Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.

3.

Sekretar  Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin S. Upoznaje članove Saveta sa aproprijacijom finansijskog plana za 2014.godinu

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je doneo Odluku o aproprijaciji finansijskog plana za 2014.godinu.

4.

Predsednik udruženja poljoprivrednika Mijanović D. Izneo je stav da udruženje nije zadovoljno sa saradnjom sa Mesnom zajednicom u vidu ravnanja atarskih linija, pomoći za ugrožene.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. Upoznaje Savet i Mijanović D. Da nije problem Mesna zajednica „KLEK“ po pitanju slanja pomoći ugroženima niti za sredstva za ravnanje atarskih linija. Za slanje pomoći ugroženom stanovništvu je nadležan Srednjobanatski okrug koji nije u mogućnosti da skladišti tu robu niti da je transportuje. Sredstva koja su obećana Mesnim zajednicama iz sredstava Grada Zrenjanina za ravnanje linija nisu dobijena, tako da od ravnanja linija ništa za sada.

Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Grče M. Predlaže da se poljoprivrednici dogovore kada će se videti sa njim, da popričaju oko parcela gde leži voda.

Sekretar Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin S.  Iznosi dopis o donatorsstvo za knjige .

Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je odbio zahtev o donatorstvu za knjige.

 

 

Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,15časova.

 

Zapisničar:                                                                      Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:

Ćapin Strahinja                                                              Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 24. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 09.10.2014. godine sa početkom u 20,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Providžalo M., Bokić P., Tarana N.,Grče M., Petrović R.,Marković B.G., Perović V., Ružić B.,Kapelan R., Milojević U.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
  2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
  3. Organizacija Crkvene Slave;
  4. Tekuća pitanja.

1.
Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.
2.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.
3.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje prisutne članove sa organizacijom i programom Crkvene Slave i obaveštava ih da će prisustvovati vladika. Da se pozovu svi prijatelji i donatori na svečani ručak. I predlaže da se za organizaciju slave da dotaciju u visini od 150.000,00 din.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio predlog i doneo odluku da se da dotacija SPCO „KLEK“ u visini od 150.000,00 din.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. Uposznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ sa poslovima koji su urađeni na crkvi (podno grejanje, gletovanje, pločice).
4.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. Informiše Savet Mesne zajednice „KLEK“ o sredstvima koja smo dobili od AP Vojvodina za generalni urbanistički plan sela i da treba da odredimo u kom će se smeru razvijati selo u budućem vremenu. Predlaže da se za sledeći Savet Mesne zajednice „KLEK“ pozovu predstavnici JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio predlog da se za sledeću Sednicu Saveta Mesne zajednice „KLEK“ pozovu predstavnici JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“.
5.
Milojević U.upoznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ da se u Kleku organizuje prvi festival folklora gde će učešće uzeti pet KUD-ova uz Republike Srpske i pet KUD-ova iz Banata. Svečani defile će početi u 16,00 časova u centru Kleka, a program će se održati u Domu kulture u Kleku.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ predlaže da se da dotacija u visini od 50.000,00 din. KUD-u „KLEK“ za organizaciju festivala.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo odluku o dodeli dotacije.
2015.godine je 75 godina od kolonizacije sela i bilo bi lepo da se do tada uradi monografija sela.
Savet Mesne zajednice „KLEK“ jednoglasno je doneo odluku da se uradi monografija.
Podpredsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Providžalo M. Postavlja pitanje isplate čistačice u sali od strane ŽOK „Klek Srbijašume?
Savet Mesne zajednice „KLEK“ donosi odluku da čim prođe rebalans budžeta u najkraćem roku isplati čistačicu u sali.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Grče M. Obaveštava Savet da je snimanje kritičnih tačaka u selu što se tiče otvorene kišne kanalizacije završen i da je elaborat završen i da će se uskoro početi sa radovima na kopanju kanala.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. U ime dela sela koji nema kanalizaciju obaveštava Savet da će se pisati peticija za opoziv Saveta zbog pasivnosti po pitanju kanalizacije.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje Savet sa detaljima oko dalje izgradnje fekalne kanalizacije i da je predviđeno da se za Klek odvoji 20.000.000,00 din.iz budžeta za izgradnju fekalne kanalizacije.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Bokić P. Postavlja pitanje izostanka nekih izvoda iz zapisnika koji nisu postavljeni na sajt Mesne zajednice.
Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 21,50 časova.

Zapisničar:                                                                                        Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:
Ćapin Strahinja                                                                                                        Stajić Goran

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa 26. Sednice Saveta Mesne zajednice „Klek“-Klek, održane dana 25.12.2014. godine sa početkom u 20,00 časova. Prisutni su: Stajić G.,Ćapin D., Bokić P., Providžalo M., Grče M., Tarana N., Marković B.G., Doroškov N., Petrović R., Milojević U., Ružić B.,Kapelan R.

DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Saveta MZ i predloženog dnevnog reda za ovu Sednicu;
2. Analiza izvršenja donetih odluka sa prethodnih sednica Saveta MZ;
3. Organizacija BADNjEG DANA;
4. Donošenje Odluke o članovima MZ „KLEK“ koji će biti u Odboru za kanalisanje naseljenih mesta;
5. Tekuća pitanja.

1.
Savet Mesne zajednice „Klek“ je jednoglasno usvojio Zapisnik sa prethodne Sednice Savet Mesne zajednice „KLEK“ i predloženog Dnevnog reda.
2.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno usvojio analizu izvršenja donetih odluka sa prethodnih Sednica.
3.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. predlaže da se organizuje BADNjI DAN kao što je bio organizovan i prošle godine, da se održi liturgija, paljenje Badnjaka, da se organizuje kuvanje riblje čorbe i vina koje će se deliti građanima, da se organizuje kulturno-umetnički program u Domu, prigodna večera za prijatelje Mesne zajednice „KLEK“ i SPCO KLEK.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ružić B. Obaveštava Savet Mesne zajednice „KLEK“ kako će odprilike izgledati program u Domu kulture: nastup KUD-ova, voditeljstvo, pevanje izvornih pesama, beseda. Program neće trajati duže od 90 minuta. Iznosi Savetu Mesne zajednice „KLEK“ da je potrebno organizovati prevoz za KUD „Pionir“ iz Zrenjanina.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. predlaže da program za BADNjI DAN bude:
U UTORAK (06.01.2015.)
18,00 časova: Liturgija u hramu Sv. Otaca
19,00 časova: polaganje BADNjAKA
19,10 časova: vatromet
19,30 časova: Kulturno-umetnički program u Domu
20,30 časova: Božićna večera u Lovačkom Domu
00,00 časova: Ponoćna liturgija
U SREDU (07.01.2015.)
09,00 časova: Jutarnja Božićna liturgija
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predloženi program BADNjEG DANA i doneo Odluku da se KUD-u „KLEK“ i SPCO KLEK dodeli dotacija za organizaciju.
4.
Član Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin D. Predlaže da članovi i predstavnici Mesne zajednice u Odboru za kanalisanje budu: Grče M., Marković B.G. i Providžalo M.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je usvojio predlog i za članove su izabrani:
Grče M., Marković B.G. i Providžalo M.
5.
Predsednik Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Stajić G. upoznaje Savet Mesne zajednice „KLEK“ sa zahtevima koji su upućeni Savetu Mesne zajednice „KLEK“:
SBB kablovski operater traži saglasnost za postavljanje kablovske mreže u selu.
Predstavnici Gradske Uprave i JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ su prisutnim članovima izneli predloge za GUP i dali im smernice u kom pravcu da se razmišlja gde i na koji način da se selo proširi i uredi.
Zaposleni u JP „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ će u narednom periodu dolaziti u selo i raditi na razradi GUP plana.
Zaključak je da članovi Saveta za sledeću Sednicu Savet Mesne zajednice „KLEK“ iznesu neke predloge širenje i u kom će se pravcu razvijati selo (turizam, sport, poljoprivreda i sl.).
4.
Sekretar Saveta Mesne zajednice „KLEK“ Ćapin S. iznosi Savetu Mesne zajednice „KLEK“ da je O.Š. „Jovan Dučić“ podnela zahtev za pomoć u vidu kupovine kamera za video nadzor u vrednosti od 60.000,00 din.
Savet Mesne zajednice „Klek“ jednoglasno je zaključio da trenutno nema sredstava za kupovinu kamera, ali da će se početkom naredne godine moći pomoći oko nabavke kamera.
Sednica Saveta Mesne zajednice „KLEK“ je završena u 20,15 časova.

Zapisničar:                                                       Predsednik Saveta Mesne zajednice „Klek“:
Ćapin Strahinja                                                                       Stajić Goran